Dòng máy in để bàn phục vụ thiết kế

Đạt được hiệu quả và tự do thiết kế với nhiều lựa chọn hơn về vật liệu và vật liệu hỗ trợ được tự động loại bỏ.