Khách hàng

Khách hàng điển hình đã ứng dụng công nghệ in 3D trong các ngành công nghiệp::

  • Công nghiệp ô tô
  • Hàng không, vũ trụ
  • Khách hàng công nghiệp,
    thương mại
  • Hàng tiêu dùng
  • Y tế
  • Nghệ thuật- Giải trí
  • Giáo dục
  • Kiển trúc

Nguồn : Stratasys